วันนี้ : 1 เม.ย. 2557, 12:18 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาอื่นๆ
คอร์สภาษาอินโดนีเซีย
Bahasa Indonesia
36 hours
 (1)
ฝึกให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ดังนี้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการฟังพูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียพอที่จะสื่อสารในโอกาสต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคศัพท์ และสำนวนภาษาอินโดนีเซียอย่างง่าย
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำภาษาอินโดนีเซียไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
 • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของประชากร 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง อา. 13.00 - 17.00 น. งดการเรียนการสอนทุกโครงการ 3,100 บาท*
Level 2 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง อา. 08.30-12.30 น. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 3,300 บาท*
Level 3 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง - ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สภาษาฟิลิปิโน
Filipino
36 hours
 (2)
ฝึกให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ดังนี้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการฟังพูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนพอที่จะสื่อสารในโอกาสต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคศัพท์ และสำนวนภาษาฟิลิปิโนอย่างง่าย
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำภาษาฟิลิปิโนไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
 • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของประชากร 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง งดการเรียนการสอนทุกโครงการ 3,100 บาท*
Level 2 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 3,300 บาท*
Level 3 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สภาษาพม่า
Myanmar
36 hours
 (3)
ฝึกให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ดังนี้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการฟังพูด อ่านและเขียนภาษาพม่าพอที่จะสื่อสารในโอกาสต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคศัพท์ และสำนวนภาษาพม่าอย่างง่าย
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำภาษาพม่าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
 • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของประชากร 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง อา. 08.30-12.30 น. งดการเรียนการสอนทุกโครงการ 3,100 บาท*
Level 2 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง ส. 13.00-17.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 3,300 บาท*
Level 3 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง - ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สภาษาเวียดนาม
Vietnamese
36 hours
 (4)
ฝึกให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ดังนี้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการฟังพูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามพอที่จะสื่อสารในโอกาสต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคศัพท์ และสำนวนภาษาเวียดนามอย่างง่าย
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำภาษาเวียดนามไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
 • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของประชากร 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง งดการเรียนการสอนทุกโครงการ 3,100 บาท*
Level 2 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 3,300 บาท*
Level 3 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สภาษาอาหรับ
Arabic
36 hours
 (5)
ฝึกให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ดังนี้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการฟังพูด อ่านและเขียนภาษาอาหรับพอที่จะสื่อสารในโอกาสต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคศัพท์ และสำนวนภาษาอาหรับอย่างง่าย
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) 3,100 บาท*
Level 2 (Lecturer) 3,300 บาท*
Level 3 (Lecturer) 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 000375