วันนี้ : 3 ก.พ. 2566, 22:57 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาอังกฤษทั่วไป
คอร์สฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
Listening - Speaking
48 hours
 (1)
ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป เช่น การแนะนำตนเอง การทักทาย การสอบถามข้อมูล การบอกลักษณะบุคคล การอธิบายสิ่งของต่างๆ การถามทาง การขอความช่วยเหลือ การสั่งอาหาร การตอบรับการชวนเนื่องในโอกาสต่างๆ การเปรียบเทียนสิ่งต่างๆ การบอกเล่าประสบการณ์ การพูดคนถึงเรื่องอนาคต การใช้คำพูดที่สุภาพ การขอโทษที่สุภาพ การวางแผน 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 เรียนออนไซต์ (On-Site Course) รับสมัครโดยวิธีการโอนเงิน บัดนี้ - 26/01/2023 อาทิตย์ 13.00 น. - 17.00 น. 29/01/2023 - 23/04/2023 เปิด!! 2,500 บาท*
Level 2 เรียนออนไซต์ (On-Site Course) รับสมัครโดยวิธีการโอนเงิน บัดนี้ - 23/02/2023 อาทิตย์ 13.00 น. - 17.00 น. 26/02/2023 - 21/05/2023 2,700 บาท*
Level 3 (Lecturer) - ส. 08.30 น. - 12.30 น. - 2,900 บาท*
Level 4 (Lecturer) - อา. 08.30 - 12.30 น. - 3,100 บาท*
Level 5 (Lecturer) - อา. 08.30 - 12.30 น. - 3,300 บาท*
Level 6 (Lecturer) - อา. 08.30 - 12.30 น. - 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ
Reading - Writing
48 hours
 (2)
ฝึกด้านการอ่านและทักษะด้านการเขียน ทักษะด้านการอ่านแบบ Scanning และ Skimming ฝึกทักษะด้านความเข้าใจในคำศัพท์/ คาดเดาความหมาย / คำพ้องรูป พ้องเสียง ทักษะการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ทราบ Main idea และประโยคและรายละเอียดสนันสนุนของเรื่องๆ นั้น การใช้ตัวเชื่อมต่างๆ เช่น this that these those there การอ่านบทความยากๆ การใช้ Dictionary ศึกษาคำย่อต่างๆ  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 เรียนออนไซต์ (On-Site Course) รับสมัครโดยวิธีการโอนเงิน บัดนี้ - 16/02/2023 ส. 13.00 - 17.00 น. 18/02/2023 - 20/05/2023 2,500 บาท*
Level 2 (Lecturer) - - 2,700 บาท*
Level 2 (Lecturer) - - 2,700 บาท*
Level 3 (Lecturer) 2,900 บาท*
Level 4 (Lecturer) 3,100 บาท*
Level 5 (Lecturer) 3,300 บาท*
Level 6 (Lecturer) 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สฟื้นฟูภาษาอังกฤษ
Remedial Course
48 hours
 (3)
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ภาษาอังกฤษไม่ดีหรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน และต้องการฟื้นฟูความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาปริญญาตรี ( ซึ่งได้ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษและมีทักษะมาบ้างแล้ว )โดยจะฝึกภาษาทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทบทวนไวยากรณ์ตั้งแต่หน่วยคำ ประโยคเดี่ยว และประโยคสมบูรณ์ เป็นการทบทวนพื้นความรู้ที่เคยเรียนมาแล้ว  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Room 1 เรียนออนไซต์ (On-site) รับสมัครโดยวิธีการโอนเงิน บัดนี้ - 09/02/2023 อา.13.00 - 17.00 น. 12/02/2023 - 07/05/2023 2,800 บาท*
Room 2 (Lecturer) 2,800 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน
Beginner Course
36 hours
 (4)
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน เป็นโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาอังกฤษระดับต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 6 และไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ อบรมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การทักทาย การบอกชื่อ การใช้ verb to be / Verb to do เอกพจน์ / พหูพจน์ การซื้อสินค้า การอ่านป้ายและคำสั่ง การเรียนเรื่องไวยากรณ์เบื้องต้น อดีตกาล ปัจจุบันกาล อนาคตกาลและการใช้รูปประโยคในการสนทนาอย่างง่าย  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Room 1 เรียนออนไซต์ (On-Site Course) รับสมัครโดยวิธีการโอนเงิน บัดนี้ - 09/02/2023 อาทิตย์ 13.00น. - 17.00 น. 12/02/2023 - 09/04/2023 2,500 บาท
Room 2 เรียนออนไซต์ (On-Site) - ส. 13.00น. - 16.00 น. - 2,500 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
English for Kids
30 hours
 (5)
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี เป็นการอบรมภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยฝึกสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การร้องเพลง พัฒนาทักษะคำศัพท์ โดยใช้เกม รูปภาพ และบทอ่านประเภทต่าง ๆ ที่มี โครงสร้างไม่ซับซ้อน อาจารย์ผู้สอนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 100 % คอร์สละ 30 ชั่วโมง  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
6-11 Years เรียนออนไซต์ (On-Site Course) - ส. 09.00น. - 12.00 น. - 2,600 บาท*
6-11 Years เรียนออนไซต์ (On-Site Course) รับสมัครโดยวิธีการโอนเงิน - 16/02/2023 อา. 09.00น. - 12.00 น. 19/02/2023 - 23/04/2023 2,600 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
*** กรุณาชำระค่าอบรมในเวลาที่กำหนดเพื่อบริหารจัดการการอบรมล่วงหน้า
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
Grammar Courses
20 hours
 (6)
คอร์สไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับละ 20 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถเรียนระดับไหนก็ได้

ระดับที่ 1 : ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับไวยากรณ์อังกฤษในเรื่องของ Determiners and possessives (articles, demonstratives, possessive, possessive adjectives, possessive pronouns), quantifiers, adjectives and adverbs, prepositions of place, of time and of movement questions and short answers และฝึกทำแบบฝึกหัด/ คำนำหน้านาม/ คำบุพบท/ คำคุณศัพท์

ระดับที่ 2 : ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับไวยากรณ์อังกฤษในเรื่องของ Verbs, tenses, passive and active voices, relative clauses, modal verbs and functions (ability, permission, requests) และฝึกทำแบบฝึกหัด

ระดับที่ 3 : ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับไวยากรณ์อังกฤษในเรื่องของ The causative, ing forms conditionals, reported speeches, modal verbs and functions (obligation, prohibition, advice, deduction) Parallel structure, misplaced modifiers และฝึกทำแบบฝึกหัด  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 เรียนออนไซต์ (On-site) รับสมัครโดยวิธีการโอนเงิน บัดนี้ - 16/02/2023 ส. 13.00 -17.00 น. 18/02/2023 - 18/03/2023 1,900 บาท*
Level 2 (Lecturer) - ส. 13.00 -17.00 น. - 2,100 บาท*
Level 3 (Lecturer) - ส. 13.00 -17.00 น. - 2,300 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาท  
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ
Writing Courses
20 hours
 (7)
คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับละ 20 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนระดับใดก็ได้

ระดับที่ 1 : ฝึกการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เข้าใจในส่วนต่างๆของอนุเฉท (Paragraph) เข้าใจในขั้นตอนการเขียนที่ถูกต้อง การฝึกเขียน Topic Sentence ให้ถูกต้องและชัดเจน สามารถเขียนและลำดับประโยคต่างๆ ได้อย่างดี ฝึกการใช้ตัวเชื่อมประโยคต่างๆ ฝึกการเขียนอธิบายสิ่งต่างๆ ได้เช่นสถานที่ต่างๆ การฝึกเขียนแบบวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การเขียนเชิงเปรียบเทียบ การเขียนบันทึกสั้นๆแบบต่างๆ

ระดับที่ 2 : ฝึกการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นๆ การเขียนอนุเฉทเชิงวิเคราะห์ ( Analyzing Paragraphs) การเขียนแบบความนำ ( Introductory Paragraphs) การใช้รูปประโยคแบบอ้างอิงเหตุและผล การเขียนแบบให้คำแนะนำ การเขียนแบบแนะนำผู้อ่าน (Guidebook article / Giving advice) การเขียนประโยคแบบสรุปความ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเชิงเปรียบเทียบ  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 เรียนออนไซต์ (On-Site) รับสมัครโดยวิธีการโอนเงิน บัดนี้ - 02/03/2023 ส. 08.30น. - 12.30น. 04/03/2023 - 08/04/2023 1,900 บาท*
Level 2 เรียนออนไลน์ (Online Course) - จ.,พ. 18.00น. - 21.00น. - 2,100 บาท*
Level 3 (Lecturer) 2,300 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สหลักสูตรเร่งรัดตามนโยบายสถามหาวิทยาลัย
Intensive Courses
60 hours
 (8,9)
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย เป็นโครงการเรียนภาษาอังกฤษ 60 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 (30 ชั่วโมง) – เรียนการอ่านและไวยากรณ์ (Reading/Grammar) สอนโดย อาจารย์ชาวไทย

ช่วงที่ 2 (30 ชั่วโมง) – เรียนการพูด-ฟัง (Listening/Speaking) สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ

ทั้งนี้ผู้เรียนต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว / กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี-โท / กลุ่มวัยทำงาน หรือผู้ที่มีเวลาเรียนเฉพาะช่วงวันธรรมดา

ผู้ที่จบหลักสูตรครบทั้ง 60 ชั่วโมงจะได้
1. ใบประกาศนียบัตร
2. นศ. ปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ (หรือสภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ) จะนำผลเพิ่มลงในทรานสคริปด์(กิจกรรมพิเศษ)
3. ผู้ที่ผ่าน การอบรมครบ 60 ชม. แล้วจะได้รับสิทธิ์เริ่มเรียนโครงการฟัง-พูด (48 ชม.) ในระดับที่ 2 ทันที (ซึ่งปกติผู้ที่ขึ้นระดับ 2 ต้องสอบวัดระดับมาได้เท่านั้น)  
ห้อง
Room
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
เรียนออนไลน์ (Online) เท่านั้น รับสมัครโดยวิธีการโอนเงิน บัดนี้ - 07/03/2023 จ.,พ.,ศ. 18.00น. - 21.00น. 15/03/2023 - 01/05/2023 1,800 บาท*

พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 600 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 800 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 005247