วันนี้ : 4 ก.พ. 2566, 00:26 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ตรวจผลสอบวัดระดับ
รหัสผู้สอบ / ชื่อภาษาอังกฤษ :
* กรอก หมายเลขรหัสผู้สอบ / ชื่อผู้สอบเป็นภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง
(ตัวอย่าง : พิมพ์หมายเลขรหัสผู้สอบ เช่น 0001 หรือพิมพ์ชื่อ เช่น MR.RAM RAKRAM)
ผลการค้นหาเกี่ยวกับผลสอบ


สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สอบได้ที่บัตรประจำตัวผู้สอบ หรือที่ใบเสร็จรับเงิน


R หมายถึง ผลสอบแนะนำให้ท่านเรียน Remedial Course (R) (ฟื้นฟูภาษาอังกฤษ) ซึ่งอาจารย์คนไทยเป็นผู้สอนเป็นการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ภาษาอังกฤษไม่ดีหรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน และต้องการฟื้นฟูความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาปริญญาตรี (ซึ่งได้ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษและมีทักษะมาบ้างแล้ว )โดยจะฝึกภาษาทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทบทวนไวยากรณ์ตั้งแต่หน่วยคำ ประโยคเดี่ยว และประโยคสมบูรณ์ เป็นการทบทวนพื้นความรู้ที่เคยเรียนมาแล้ว เป็นคอร์ส 48 ชั่วโมง

ระดับที่ 1 ถึง 6 หมายถึง ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียนตามระดับที่สอบได้ คือ Level 1 ถึง Level 6และ/หรือสามารถลงทะเบียนเรียนในระดับที่ต่ำกว่าได้เช่น ผลสอบด้าน Listening / Speaking (LS) (ฟัง-พูด) สอบได้ระดับ 5 ผู้สอบสามารถสมัครเรียนในคอร์ส Listening / Speaking (LS) (ฟัง-พูด) ระดับที่ 5 หรือระดับที่ตำกว่าได้ ( ระดับที่1-4 ) และในส่วน Reading / Writing (RW) (อ่าน-เขียน) สอบได้ระดับที่ 1 ผู้สอบก็สามารถสมัครเรียนในคอร์ส Reading / Writing (RW) (อ่าน-เขียน) ระดับที่ 1 ได้

หมายเหตุ : สามารถเก็บผลสอบไว้ได้ 1 ปี ผู้ที่สอบผ่านและไม่สะดวกลงทะเบียนเรียนรอบนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนรอบต่อไปได้ ตรวจผลสอบได้

  Top...     
Visitor : 005276