วันนี้ : 4 ก.พ. 2566, 00:35 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
สถานที่ - ห้องเรียน
ห้องเรียน
Class Room
 (1)
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng Institute of Languages (RIL)
ชั้น4 ห้อง 408 อาคารสุโขทัย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-310-8903, 02-310-8904 e-mail: ril_ram@hotmail.com 
ห้อง
Room
ชื่อห้อง
Name
ประเภท
Catalog
โสตทัศนูปกรณ์
Visual Aids.
ความจุ
Number
ภาพ
Picture
401 Language Lab 1 ห้องปฎิบัติการทางภาษา - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Over projector และจอรับภาพ
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless)
- TV
- Sound Lab Controller
48
401 Language Lab 2 ห้องปฎิบัติการทางภาษา - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Over projector และจอรับภาพ
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless)
- TV
- Sound Lab Controller
48
401 Language Lab 3 ห้องปฎิบัติการทางภาษา - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Over projector และจอรับภาพ
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless)
- TV
- Sound Lab Controller
48
401 Language Lab 4 ห้องปฎิบัติการทางภาษา - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Over projector และจอรับภาพ
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless)
- TV
- Sound Lab Controller
48
402 Training Room 4A ห้องผึกอบรมและห้องประชุม - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Over projector และจอรับภาพ
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless)
- TV
40
402 Training Room 4B ห้องผึกอบรมและห้องประชุม - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Over projector และจอรับภาพ
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless)
- TV
40
402 Training Room 4C ห้องผึกอบรมและห้องประชุม - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Over projector และจอรับภาพ
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless)
- TV
40
402 Training Room 4D ห้องผึกอบรมและห้องประชุม - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Desktop Computer
- Internet Connection (Lan)
- TV
30
402 RIL LIBRARY ห้องสมุดสถาบันภาษา - Desktop Computer
- Internet Connection (Lan)
35
402 Computer Lab ห้องผึกอบรมและห้องประชุม - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- Desktop Computer
- Internet Connection (Lan)
- TV
80
405 - ห้องผึกอบรมและห้องประชุม - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Desktop Computer
- Internet Connection (Lan)
- TV
18
415 Music Training Room ห้องผึกอบรมดนตรีไทย - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- เครื่องดนตรีไทย
80
416 Training Room ห้องผึกอบรมและห้องประชุม - ไมโครโฟน+เครื่องขยายเสียง
- Visualizer
- Over projector และจอรับภาพ
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องเล่น Tape Cassete
- Desktop Computer
- Internet Connection (Wireless)
- TV
80
  Top...     
Visitor : 005280