วันนี้ : 4 ก.พ. 2566, 00:32 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

  
  มร.คส. 1 (แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันภาษา)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

  
  มร.คส. 3 (แบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน)

  
  มร.คส. 3 (แบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน)

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

  
  มร.คส. 1 (แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันภาษา)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)

  
  มร.คส. 3 (แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน)

  
  มร.คส. 3 (รอการรายงานรอบ 12 เดือน)

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

  
  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน)

  
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การเรียนการสอน)

  
  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน-งบประมาณ)

  
  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

  
  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล

  
  ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

  
  ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

  
  ปย.2 (รอบ 12 เดือน)

  
  มร.คส.7 ปรับปรุง (รายงานรอบ 12 เดือน)

  Top...     
Visitor : 005278