วันนี้ : 15 พ.ย. 2561, 22:14 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

  
  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน)

  
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การเรียนการสอน)

  
  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน-งบประมาณ)

  
  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

  
  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล

  
  ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

  
  ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561)

  
  ปย.1 (รอรายงานรอบ 12 เดือน)

  
  ปย.2 (รอรายงานรอบ 12 เดือน)

  
  มร.คสร.2 (รอรายงานรอบ 12 เดือน)

  
  มร.คส.7 ปรับปรุง (รายงานรอบ 6 เดือน)

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

  
  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน)

  
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การเรียนการสอน)

  
  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน-งบประมาณ)

  
  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

  
  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล

  
  ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)

  
  ปย.1

  
  ปย.2

  
  มร.คสร.2

  
  มร.คส.7 ปรับปรุง

  Top...     
Visitor : 029052