วันนี้ : 21 พ.ค. 2561, 00:29 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

  
  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน

  
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การพัฒนาการเรียนการสอน)

  
  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน-งบประมาณ)

  
  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)

  
  ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (พัสดุ)

  
  ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)

  
  ปย.1

  
  ปย.2

  
  มร.คสร.2

  
  มร.คส.7 ปรับปรุง

  Top...     
Visitor : 010718