วันนี้ : 3 ก.พ. 2566, 23:32 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
การประกันคุณภาพการศึกษา

  
  แนวปฏิบัติและข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างสังกัดสถาบันภาษา
  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันภาษา
  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
  คู่มือการประกันคุณภาพ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ปี 2557
  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ปี 2560
  คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563(26 ม.ค.64)


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

  
  สารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน
  สารสนเทศบุคลากร
  สารสนเทศด้านทรัพยากร
  สารสนเทศด้านการเรียนการสอน
   สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ

ระดับคะแนนการตรวจประกันคุณภาพ

  
  คะแนนการตรวจประกันคุณภาพในปีต่างๆ


  Top...     
Visitor : 005254