วันนี้ : 15 ธ.ค. 2561, 18:10 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม








Share on Facebook
การประกันคุณภาพการศึกษา

  
  แนวปฏิบัติและข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างสังกัดสถาบันภาษา
  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันภาษา
  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557.pdf
  คู่มือการประกันคุณภาพ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ปี 2557.pdf
  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ปี 2559.pdf


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

  
  สารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน
  สารสนเทศบุคลากร
  สารสนเทศด้านทรัพยากร
  สารสนเทศด้านการเรียนการสอน
   สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ

ระดับคะแนนการตรวจประกันคุณภาพ

  
  คะแนนการตรวจประกันคุณภาพในปีต่างๆ


  Top...     
Visitor : 007121