วันนี้ : 21 พ.ค. 2561, 00:30 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
แผนปฎิบัติราชการ 5 ปี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  
  แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (2559-2563)

แผนปฎิบัติราชการ 2557 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
  KPI Template ปีงบประมาณ 2557
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันภาษา

  
  Mind Map ปี 2554-2557
  Mind Map ปี 2556-2559
  Mind Map ปี 2559-2563
  Mind Map ปี 2560

  Top...     
Visitor : 026247