วันนี้ : 4 ก.พ. 2566, 00:03 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
แผนปฎิบัติราชการ 5 ปี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  
  แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (2560-2564)

แผนปฎิบัติราชการ 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
  KPI Template ปีงบประมาณ 2559
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันภาษา

  
  Mind Map ปี 2560
  Mind Map ปี 2561
  Mind Map ปี 2562
  Mind Map ปี 2563
  Mind Map ปี 2564

  Top...     
Visitor : 026247