วันนี้ : 3 ก.พ. 2566, 23:39 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
บุคลากร

รศ.ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


อ. สิริลักษม์ หิริโอตัปปะ
วิทยากรประจำโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
Mr. Lawrence Whitmore
วิทยากรประจำโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
นายต่อเกียรติ เงินกอง
-รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานฯ
-รักษาราชการแทน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
-ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา
-วิทยากรประจำโครงการอบรม
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
ว่าที่เรือเอก ธงทิว ปฏิสังข์
-รักษาราชการแทน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
-รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา
น.ส.วิชญารัตน์ ฉันทนาวรากุลชัย
-รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการทางวิชาการ
-รองประธานคณะกรรมดำเนินงานสถาบันภาษา
น.ส.วรัญญา นวรัตน์ ณ อยุธยา
-รักษาราชการแทน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
-รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา
น.ส. ณฐมน เรืองแก้ว
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
-เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา
--
--
--
น.ส. วราภรณ์ พรมพุทธ
-นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
-ฝ่ายบริการทางวิชาการ
นายสถาพร นุ้ยผุด
-นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริการทางวิชาการ
น.ส. ปานรดา สารชมภ
-นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
-งานคลังและพัสดุ
Mr. Mark June Lantaca Oro-
-เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
-วิทยากรประจำโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
น.ส. สุภานี เงินกอง
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
นายชภัทร ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
--์
--
--
--
นายสมศักดิ์ ปิ่นสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์

  Top...     
Visitor : 028998