วันนี้ : 26 ส.ค. 2562, 09:41 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
รศ.ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา


อ. สิริลักษม์ หิริโอตัปปะ
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
Mr. Lawrence Whitmore
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
Mr. Jack Clonze
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
-
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
นายต่อเกียรติ เงินกอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ว่าที่เรือเอกธงทิว ปฏิสังข์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. วิชญารัตน์ ฉันทนาวรกุลชัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส.วรัญญา นวรัตน์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นายบัญชา เอี่ยมอำไพพงศ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวณฐมน เรืองแก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายอภิเชษฐ เรืองไทย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายสถาพร นุ้ยผุด
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. วราภรณ์ พรมพุทธ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. ปานรดา สารชมภู
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. สุภานี เงินกอง
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
นายชภัทร ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ปิ่นสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์

  Top...     
Visitor : 028998