วันนี้ : 7 ธ.ค. 2562, 18:28 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
รศ.ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ


อ. สิริลักษม์ หิริโอตัปปะ
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
Mr. Lawrence Whitmore
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
Mr. Jack Clonze
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
Mr. Mark June Lantaca Oro-
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
นายต่อเกียรติ เงินกอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ว่าที่เรือเอกธงทิว ปฏิสังข์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. วิชญารัตน์ ฉันทนาวรกุลชัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส.วรัญญา นวรัตน์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
น.ส. ณฐมน เรืองแก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. วราภรณ์ พรมพุทธ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายสถาพร นุ้ยผุด
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. ปานรดา สารชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
_
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
-
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. สุภานี เงินกอง
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
นายชภัทร ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ปิ่นสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์

  Top...     
Visitor : 028998