วันนี้ : 29 ม.ค. 2563, 05:41 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
บุคลากร

รศ.ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


อ. สิริลักษม์ หิริโอตัปปะ
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
Mr. Lawrence Whitmore
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
-
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
Mr. Mark June Lantaca Oro-
อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
นายต่อเกียรติ เงินกอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ว่าที่เรือเอกธงทิว ปฏิสังข์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. วิชญารัตน์ ฉันทนาวรกุลชัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส.วรัญญา นวรัตน์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
น.ส. ณฐมน เรืองแก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. วราภรณ์ พรมพุทธ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายสถาพร นุ้ยผุด
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. ปานรดา สารชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
_
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
-
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส. สุภานี เงินกอง
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
นายชภัทร ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ปิ่นสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์

  Top...     
Visitor : 028998