การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ของบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2563

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

คลิก>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2563

 

คลิก>>>อ่านประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2563

 

คลิก>>>อ่านระเบียบวิธีการสมัคร ข้อตกลงและข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

- รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง – Immigration Bureau https://www.immigration.go.th

- พิมพ์ใบสมัครสอบ ตึกสอบและที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

- ทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 2 หรือ 3 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 12.00 น. หรือ 14.00 น. - 16.00 น. (รอบใดรอบหนึ่ง)

- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง – Immigration Bureau , http://www.immigrationadmission.com

 

หมายเหตุ**ผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะปิดระบบรับสมัครและชำระค่าสมัครฯ ถึงเวลา 16.30 น. เท่านั้น

 

 

 

 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่

Facebook: imm-riltest1 https://www.facebook.com/groups/immriltest1

 

  Top...     
Visitor : 004706