วันนี้ : 3 พ.ค. 2559, 18:14 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ประวัติความเป็นมา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลของอดีตอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ด้วยเล็งเห็นว่าภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การค้าและการพัฒนาประเทศ จึงดำริให้มีการจัดตั้งสถาบันภาษาขึ้นที่ ชั้น 4 อาคารสุโขทัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นด้วยการมอบโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการภาษาให้แก่ มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ห้อง รวม 160 ที่นั่ง

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มดำเนินการเมื่อเดือน มีนาคม 2545 โดยจัดการทดสอบเพื่อวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับการอบรมในระดับ 1 ถึง 6 การอบรมมุ่งเน้นการสื่อสารทั้งสี่ทักษะ คือ การพูดควบคู่กับการฟังและการอ่านควบคู่กับการเขียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีทักษะยุทธ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ การเรียนซ่อมเสริมเพิ่มเติมในห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้สอนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการอบรมอื่นๆ มากขึ้น เมื่อเรียนและสอบผ่านครบ 6 ระดับ มหาวิทยาลัยจะนำผลสอบบันทึกในทรานสคริปต์เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษาด้วย

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
วัตถุประสงค์และพันธกิจ สถาบันภาษา


วิสัยทัศน์ (VISION)
สถาบันภาษา มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ เป็นศูนย์ทดสอบภาษาต่างประเทศและเป็นศูนย์การแปลและล่าม

ค่านิยมองค์การ (ORGANIZATION VALUE)
"ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ"

ปรัชญา (PHILOSOPHY)
"เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลายเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม"

ปณิธาน (AMBITION)
"มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงและบุคคลทั่วไป"

อัตลักษณ์ (IDENTITY )
"การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนำไปสู่ความสำเร็จในสังคมยุคไร้พรมแดน"

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)
"แหล่งการเรียนรู้และการให้บริการด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพ"

วัตถุประสงค์ (OBJIECTIVES)
1.เพื่อจัดการฝึกอบรมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดเป็นหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวในระดับต่างๆ
2.เพื่อเป็นหน่วยงานในการสอบเทียบระดับความรู้และมาตรฐานทางด้านภาษา และให้การรับรอง
3.เพื่อฝึกอบรมการแปลและล่าม เพื่อส่งเสริมและผลิตงานแปลที่มีคุณภาพที่นำไปสู่ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ
4.เพื่อให้บริการแปล
5.เพื่อเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านภาษาแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน หน่วยงานต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน
6.เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและการสอนทางไกล
7.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของประเทศไทยและของภูมิภาค
8.เพื่อมุ่งพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีการทักษะเพิ่มขึ้นทางด้านภาษารวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความสามารถในการสื่อสารในการสื่อภาษาได้หลากหลาย
9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่มีโอกาสเข้าชั้นเรียน ได้มีแหล่งข้อมูลที่จะฝึกทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการศึกษาด้วยตนเอง
10 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาเพื่อมวลชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11. เพื่อบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม

พันธกิจ (MISSION)
1. เป็นศูนย์การอบรมภาษาต่างประเทศ ด้วยหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
2. เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน
3. เป็นศูนย์การแปลและล่ามที่มีมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมและดำเนินการวิจัยตามบริบทของหน่วยงานเพื่อนำผลมาปรับปรุงการดำเนินงานให้เกอดประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมรวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย
7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


  Top...     
Visitor : 026271