วันนี้ : 24 ก.ย. 2563, 16:51 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
แนวปฏิบัติการสมัครเข้าอบรม

ดาวโหลด: แบบฟอร์มใบสมัครการอบรมภาษา (Application Form)


การสมัค :
ผู้สมัครต้องสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทุกโครงการจะปิดรับสมัครก่อนวันเปิดการอบรม 1 วัน

ขั้นตอนการสมัคร :
1. ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจสมัคร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.ril.ru.ac.th/ หรือสอบถาม/ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ และแจ้งชื่อโครงการที่ต้องการอบรมให้ชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง และใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ (กรณีภาษาอังกฤษ)
3. แนบหลักฐานการสมัครให้ครบตามที่สถาบันกำหนด
4. ชำระค่าสมัคร (ตามวิธีการชำระค่าสมัครในข้อ 4) ในวันที่ยื่นใบสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเองหรือสมัครแทน)
5. อนุญาตให้สมัครแทนกันได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น

หลักฐานการสมัคร :
ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบตามที่สถาบันภาษากำหนด ดังนี้
1. กรณีเป็นบุคคลทั่วไป หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ
3. กรณีเป็นบุคลากร/บุตรบุคลากร/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณีเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/ของบิดาหรือมารดา 1 ฉบับ (กรณีเป็นบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

วิธีการชำระค่าสมัคร:
ผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครด้วยวิธีดังนี้
1. เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม "สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง" หรือ
2. การโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ "ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี ม.ร. โครงการสถาบันภาษา เลขที่บัญชี 0201-68837423"
สำคัญมาก: กรุณาโทรแจ้งการโอนเงินที่เบอร์ 02-310-8903-4 และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่อีเมลล์ ril_ram@hotmail.com **(กรณีที่โอนเงินมาแต่ไม่ได้แจ้งทางสถาบันทราบ หากหลักสูตรอบรมนั้นมีผู้สมัครเต็มจำนวน ทางสถาบันจะจัดให้ท่านอบรมในรอบถัดไป) หรือ
3. ชำระด้วยเงินสด

การเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาอบรม :
ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาอบรมได้ ยกเว้นกรณีที่สถาบันภาษาไม่สามารถเปิดอบรมโครงการนั้น ทั้งนี้ สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปิดอบรมกรณีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่จะเปิดสอนได้ โดยสถาบันจะคืนเงินแก่ผู้สมัครที่ได้ชำระไว้ และสถาบันสามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาการอบรมได้กรณีจำเป็นและเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสถาบัน หรือทางโทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้

การสอบวัดระดับ :
สถาบันภาษาจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการฟังทุก ๆ 3 เดือน โดยผลสอบจะนำไปเทียบชั้นอบรมสำหรับโครงการฟัง-พูด (Listening/Speaking) และโครงการอ่าน-เขียน (Reading/Writing) ซึ่งมี 6 ระดับ ผลสอบสามารถเก็บไว้ได้ 1 ปี ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการสอบวัดระดับสามารถสมัครเรียนได้ในระดับที่ 1 ส่วนโครงการอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้โดยไม่มีการสอบวัดระดับ ยกเว้นภาษาเกาหลี ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีพื้นฐานความรู้ สามารถขอสอบวัดระดับได้ที่สถาบันภาษาทุกวัน ในเวลาราชการ

เกณฑ์การผ่านการอบรม :
ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาอบรมทั้งหมด ในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจำเป็น จะต้องนำหลักฐาน เช่น ใบรับรองแพทย์ มาแจ้งต่ออาจารย์ผู้สอน และต้องเข้าสอบวัดผลหลังการอบรม และผ่านการประเมินจากผู้สอน โดยผลการอบรมสามารถเก็บไว้ได้ 1 ปี

การนำผลการอบรมลงทรานสคริปต:
สถาบันภาษาจะดำเนินการนำผลการอบรมลงในทรานสคริปต์เฉพาะผู้ผ่านการอบรมและเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่จบหลักสูตรการอบรมโครงการฟัง-พูด หรือ โครงการอ่าน-เขียน ในระดับที่ 6
2. เป็นผู้ที่จบหลักสูตรการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเร่งรัด ฯ (Intensive English Course 72 ชั่วโมง)

ใบประกาศนียบัตร :
สถาบันภาษาจะมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมทุกโครงการ ยกเว้นโครงการTOEIC/TOEFL/เตรียมสอบปริญญาโท และผู้สำเร็จการอบรมต้องมารับใบประกาศนียบัตรภายใน 1 ปี

บัตรประจำตัว :
ผู้เข้าอบรมต้องติดบัตรประจำตัวที่สถาบันภาษาออกให้ โดยติดที่บริเวณหน้าอกเสื้อทุกครั้งที่เข้าอบรม หรือเมื่อมาติดต่อกับสถาบัน

การแต่งกาย :
เคารพสถานที่ราชการ โดยการแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและห้ามสวมรองเท้าแตะ

อาหาร-เครื่องดื่ม :
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องอบรมโดยเด็ดขาด


  Top...     
Visitor : 001192